ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τομείς ΔικαίουΟ δικηγόρος Εμμανουήλ Μελεγρίνος και οι συνεργάτες του δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του Δικαίου, με ειδικότητα στο Εμπορικό δίκαιο. Διεκπεραιώνουν επιτυχώς υποθέσεις, όπως: 

​ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
 • Αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869 / 2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
 • Ανακοπή Διαταγών Πληρωμής & Αίτηση αναστολής εκτέλεσης.
 • Ανακοπή & Αναστολή Πλειστηριασμών.
 • Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.
 • Μεταρρύθμιση & Ανάκληση απόφασης Ειρηνοδικείου για την αναπροσαρμογή των μηνιαίων καταβολών.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    
 • Αγωγές Εμπράγματου δικαίου.
 • Διεκδικητική αγωγή κυριότητας επί ακινήτων.
 • Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας επί ακινήτων.
 • Αρνητική αγωγή κυριότητας επί ακινήτων.
 • Αγωγές προστασίας νομής & ασφαλιστικά μέτρα νομής.
 • Αγωγές & Αιτήσεις του Δικαίου του Κτηματολογίου.
 • Έλεγχος ακίνητης περιουσίας – Επιμέλεια σύνταξης συμβολαίων αγοραπωλησίας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Αιτήσεις Διαζυγίου (Συναινετικά – Αντιδικίας).
 • Ασφαλιστικά Μέτρα - Αγωγές Διατροφής & Επιμέλειας τέκνων.
 • Αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα.
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Μισθωτικές Αγωγές.
 • Διαταγές Απόδοσης Μισθίου & Καταβολής Μισθωμάτων.
 • Διαταγές Πληρωμής από αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια,
 • φορτωτικές, ιδιωτικά συμφωνητικά αναγνώρισης χρέους).
 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπρακτική ευθύνη.
 • Αγωγές αποζημίωσης αυτοκινητιστικών διαφορών.
 • Αγωγές αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
 • Εργατικές διαφορές.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Αποδοχή - Αποποίηση Κληρονομίας.
 • Δημοσίευση Διαθήκης - Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας.
 • Αγωγές περί κλήρου.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
 • Άδειες παραμονής - Κτήση ελληνικής ιθαγένειας.
 • Προσφυγές - Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά απορριπτικών αποφάσεων
 • απόκτησης ιθαγένειας & αποφάσεων ανάκλησης ιθαγένειας.
 • Αντιρρήσεις σε περιπτώσεις απέλασης.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • Σύσταση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.).
 • Σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).
 • Σύνταξη – Τροποποίηση Καταστατικών.
 • Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων – Μετοχών.
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών.
 • Σύσταση Κοινοπραξιών.
 • Σύσταση Εταιρειών με έδρα στο εξωτερικό (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Λύση – Εκκαθάριση Εταιρειών.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing.
 • Συμβάσεις Δικαιόχρησης – franchising.
 • Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας & διανομής.
 • Συμβάσεις Factoring & Forfaiting.
 • Συμβάσεις ανοίγματος πιστώσεως επιχειρήσεων.
 • Συμβάσεις από αλληλόχρεο λογαριασμό.
 • Εγγυητικές Επιστολές.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Διαδικασίες Εξυγίανσης & Ειδικής Εκκαθάρισης.
 • Αίτηση κήρυξης σε πτώχευση.
 • Προστασία πτωχευτικών πιστωτών.
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 •       Αξιώσεις από επιταγές – συναλλαγματικές.
 •       Αξιώσεις από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών & ασφάλισης ζωής / ατυχήματος.
 •       Αξιώσεις από συμβάσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Κατοχύρωση σήματος και επωνυμίας επιχείρησης.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Προστασία επιχειρήσεων κατά το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Προστασία επιχειρήσεων κατά το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.